POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

z dnia 02.01.2020

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na stronie internetowej www.vassista.com

DEFINICJE

 1. Administrator – Małgorzata Klusek
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie Vassista i korzystający z niej
 3. Strona – strona internetowa Vassista
 4. Formularz – miejsce na Stronie, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 5. Dane – dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.vassista.com jest Małgorzata Klusek.
 2. Administratorem strony i danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Małgorzata Klusek.
 3. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres: hello@vassista.com
 4. Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Korzystanie ze strony internetowej Vassista oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być np. rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony.
 7. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści w całości lub części, bez wyraźnej, uprzedniej zgody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione, przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Podane danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, oznaczonych przez Administratora jak obowiązkowe, skutkować będzie brakiem możliwości wykonania danej usługi.
 4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik poda dobrowolnie, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików Cookies oraz danych logowania, które zbierane są wyłącznie w celach administrowania Stroną i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 5. Użytkownikowi przysługuje wgląd do udostępnionych przez siebie danych. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe  Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
  1. po uzyskaniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu: marketingu bezpośredniego kierowanego do potencjalnego klienta; wykorzystywania plików cookies na stronach i podstronach; zamieszczenia przez Użytkownika opinii o świadczonych usługach przez Administratora; komentowania na Stronie wpisów blogowych.
  2. wynikające z niezbędności przetwarzania do zawarcia i/lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu: zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy stronami; kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi; rozpatrzenia roszczeń związanych z umową.
  3. wynikające z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu: prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego m.in. wystawienie faktury; tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami; rozpatrzenia roszczeń związanych z umową.
  4. wynikające z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: archiwizowania oraz analizy; dowodowym do zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami; obsługi i wchodzenia w interakcje z użytkownikami: fanpage Vassista na portalu Facebook, konta vassista_va na portalu Instagram oraz konta Vassista na portalu LinkedIn; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; związanym z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem; marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika; badania satysfakcji klientów; tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami.
 1. W związku z przetwarzaniem danych, RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia, zawarte w art. 15 – 21 RODO:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taka zgoda była wyrażona,
  9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane Użytkownika są przechowywane przez Administratora:
  1. do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania
   danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  2. do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec profilowania,
  3. przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
  4. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),
  5. do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.
 2. Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook , Google, w związku z czym, dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.
 3. Na Stronie Vassista mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), bankom i operatorom płatności, osobom i podmiotom prowadzącym analitykę oraz statystykę Serwisu, dostawcom programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę z klientem i obsługę biura oraz osobom i podmiotom, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby na podstawie umowy o współpracy na rzecz Vassista. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona Vassista wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze korzystanie z niej, tj. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkowników.
 2. Strona wykorzystuje również pliki cookies w celu przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony.
 3. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Podczas pierwszego wejścia na stronę Vassista Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony.
 7. W ramach Strony, Administrator stosuje pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony m.in. Facebook , Google Analitycs .  Administrator zaleca zapoznać się z polityką prywatności powyższych dostawców.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do Serwa, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.